Agora Clubs Belgium

Klik op 1 van de blaadjes voor meer info

Agora Clubs Belgium
A.C. 1 Diest - Demerdal A.C. 2 Oostende A.C. 3 Namur A.C. 4 Aarschot A.C. 5 Brugge A.C. 6 Torhout - Houtland A.C. 7 Lokeren Waasland A.C. 8 Zolder A.C. 9 Roeselare Rodenbach A.C. 10 Tongeren A.C. 11 Genk A.C. 12 Wetteren A.C. 13 Namur Val de Meuse A.C. 14 Arlon le Sud A.C. 15 Chaudfontaine A.C. 16 Malmedy A.C. 17 Charleroi A.C. 18 Tienen A.C. 19 Mechelen A.C. 20 Waterloo A.C. 21 La Thiérarche A.C. 22 Ath Pays Vert A.C. 4 Aarschot A.C. 24 ANTWERPEN A.C. 23 Hasselt

A.C. 1 Diest - Demerdal

Charter: 11 maart 1995
Meterclub : AC 1 Lille - France
Vergadering: 2e dinsdag van de maand

A.C. 2 Oostende

Charter: 25 november 1995
Meterclub : AC 8 Calais France / AC 1 Diest-Demerdal
Vergadering: 4e dinsdag van de maand

A.C. 3 Namur

Charter: 21 maart 1998
Meterclub : AC 1 Diest - Demerdal
Vergadering: 1ste donderdag van de maand

A.C. 4 Aarschot

Charter: 30 september 2000
Meterclub : AC 4 Valencienne France
Vergadering: 2e dinsdag van de maand

A.C. 5 Brugge

Charter: 1 februari 2003
Meterclub: AC 2 Oostende
Vergadering: 2e dinsdag van de maand

A.C. 6 Torhout - Houtland

Charter: 30 september 2006
Meterclub: AC 1 Leman Suisse & AC 5 Brugge
Vergadering: 1e maandag van de maand

A.C. 7 Lokeren Waasland

Charter: 24 mei 2008
Meterclub: AC 6 Roeselare-Houtland & AC Paris Village
Vergadering: 1e dinsdag van de maand

A.C. 8 Zolder

Charter: 22 november 2008
Meterclub: AC 4 Aarschot
Vergadering: 1e woensdag van de maand

A.C. 9 Roeselare Rodenbach

Charter: 8 september 2012
Meterclub: A.C. 7 Lokeren Waasland
Vergadering: 2e dinsdag van de maand

A.C. 10 Tongeren

Charter: 17 april 2010
Meterclub: AC 8 Zolder
Vergadering: 3e donderdag van de maand

A.C. 11 Genk

Charter: 29 mei 2010
Meterclub: AC 8 Zolder
Vergadering: 1e donderdag van de maand

A.C. 12 Wetteren

Charter: 25 september 2010
Meterclub: A.C. 7 Lokeren Waasland
Vergadering: 3e dinsdag van de maand

A.C. 13 Namur Val de Meuse

Charter: 2 april 2011
Meterclub: AC 3 Namur
Vergadering: 2e donderdag van de maand

A.C. 14 Arlon le Sud

Charter: 13 oktober 2012
Meterclub: AC 13 Namur Val de Meuse
Vergadering: 3e donderdag van de maand

A.C. 15 Chaudfontaine

Charter: 20 april 2013
Meterclub: AC 13 Namur Val de Meuse
Vergadering: 4e donderdag van de maand

A.C. 16 Malmedy

Charter: 15 juni 2013
Meterclub: AC 3 Namur
Vergadering: 3e woensdag van de maand

A.C. 17 Charleroi

Charter: 1 oktober 2016
Meterclub: AC 13 Namur Val de Meuse
Vergadering: 1e woensdag van de maand

A.C. 18 Tienen

Charter: 24 september 2016
Meterclub: AC 11 Genk
Vergadering: 4e donderdag van de maand

A.C. 19 Mechelen

Charter: 22 oktober 2016
Meterclub: AC 7 Lokeren Waasland
Vergadering: 4e donderdag van de maand

A.C. 20 Waterloo

Charter: 9 september 2017
Meterclub: AC 15 Chaudfontaine & AC 16 Libourne Saint Emilion
Vergadering: 3e donderdag van de maand

A.C. 21 La Thiérarche

Charter: 14 september 2019
Meterclub: AC 17 Charleroi
Vergadering: 4e donderdag van de maand

A.C. 22 Ath Pays Vert

Charter: 30 november 2019
Meterclub: AC 20 Waterloo
Vergadering: 2e donderdag van de maand

A.C. 4 Aarschot

Charter:
Meterclub: AC 4 Valencienne in Frankrijk
Vergadering: 2e dinsdag van de maand

A.C. 24 ANTWERPEN

Charter: 11 februari 2023
Meterclub: AC 19 Mechelen
Vergadering: 2e dinsdag van de maand

A.C. 23 Hasselt

Charter: 25 september 2021
Meterclub: AC 20 Waterloo
Vergadering: 4e woensdag van de maand